Deciziile Biroului Executiv al C.N. al CFR
 


DECIZIA Nr. 7 /2005 - pentru farmacistii pensionari

DECIZIA Nr. 7 /2005

a
BIROULUI EXECUTIV
al
Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România


Privind continuarea exercitării profesiei de farmacist, de către farmaciştii pensionari a căror Certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, a împlinit 1 an de la data eliberării


În temeiul art.55 din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist şi a art.43 din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România,

Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, întrunit în şedinţa din data de 29.09.2005,
DECIDE:

Art.1 Profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.
Farmaciştii aflaţi la vârsta pensionării, după obţinerea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pentru a-şi exercita în continuare profesia, trebuie să obţină anual o viză de prelungire a valabilităţii Certificatului.

Art.2 Viza prin care se prelungeşte valabilitatea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pe o perioadă de 1 an de la data aplicării ei, se obţine de către farmaciştii pensionari care depun la sediul colegiului judeţean al farmaciştilor, următoarele documente:

  • 1. cerere de prelungire a activităţii;
  • 2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
  • 3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
  • 4. cazier judiciar;
  • 5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
  • 6. declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
  • 7. copie a certificatului de căsătorie - dacă este cazul;
  • 8. chitanţă prin care se dovedeşte faptul că are cotizaţia de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, achitată la zi;
  • 9. dovada efectuării a 40 ore de educaţie farmaceutică continuă.

Art.3 După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale, preşedintele colegiului teritorial va aplica pe spatele Certificatului de membru ştampila colegiului, va consemna data aplicării acesteia şi va semna.
Viza astfel obţinută, este valabilă pe o perioadă de 1 an de la data aplicării ei.

Art.4 Prezenta decizie se comunică colegiilor teritoriale şi Secretarului General al Biroul Executiv.
 


PREŞEDINTELE

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Univ. Dr. Farm. DUMITRU LUPULIASA


Bucureşti, 29 septembrie 2005
Nr. 7
Red. 2 ex.

Decizia nr. 11/2010 referitoare la postere

D E C I Z I A  Nr. 11 / 2010
 

a
BIROULUI EXECUTIV
al
Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România
În temeiul art. 611 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a art. 49 din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România si

-         având în vedere riscul pacientilor de a rămâne fără medicamente, ca urmare a faptului ca sistemul de asigurari de sanatate nu are  resurse financiare pentru a asigura plata medicamentelor eliberate de farmacii catre pacienti si in consecinta  imposibilitatea farmaciilor de a se aproviziona cu medicamente;
-         cunoscând obligatia farmacistilor de a informa corect  pacientii,  pentru ca acestia  a nu fie luati prin surprindere  de lipsa medicamentelor din farmacii,
 
Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România


DECIDE:

Art.1 La nivelul Colegiului Farmacistilor din Romania se vor confectiona, pentru toate farmaciile din Romania care sunt in contract cu casele judetene de asigurari de sanatate,  o serie de postere, prin care pacientii si opinia publica vor fi informati despre intarzierile cu care sunt decontate medicamentele eliberate de farmacii pacientilor. Aceste postere vor fi trimise tuturor Colegiilor judetene ale farmacistilor.
Art. 2 Posterele  primite   de catre  Colegiile  judetene al farmacistilor vor  fi impartite tuturor  farmaciilor  care sunt in contract cu sistemul de asigurari de sanatate. Farmacistul sef  al fiecarei farmacii  (care este membru al Colegiului Farmacistilor din Romania si isi exercita profesia de farmacist pe baza Certificatului de membru  eliberat de acesta) este obligat să afiseze pe geamul, sau in vitrina farmaciei posterul transmis de Colegiul judetean al farmacistilor.
Art.3 Posterul va fi actualizat zilnic  de catre farmacistul sef, pentru ca pacientii sa fie informati permanent  cu privire la „numărul de zile a celei mai vechi datorii financiare” pe care sistemul de asigurări sociale de sănătate o are către farmacia respectivă.
Art.4 Nerespectarea  Deciziei Biroului Executiv al C.F.R., prin neafisarea si neactualizarea zilnică a posterelor cu vechimea datoriilor catre farmacia respectiva, constituie abatere disciplinară gravă si va fi sanctionata ca atare.
Art.5 Presedintii Colegiilor  judetene ale farmacistilor  vor organiza activitatea de control si verificare a modului de aplicare a prezentei decizii, fiind direct raspunzatori de  aducerea la indeplinire a acesteia.
Art. 6 Prezenta decizie se comunică Colegiilor judetene  ale farmacistilor, care  prin grija presedintilor, va fi  comunicată, inclusiv prin afisare pe site-ul institutiei, către farmaciile din raza teritorială a acestora.


PREŞEDINTELE
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Univ. Dr. Farm. LUPULIASA DUMITRUBucureşti, 11 August 2010
Nr. 11
Red. 2 ex.
NOUTATI