Deciziile Consiliului National al CFR
 


Consiliul National - Decizie nr. 1/2011

Decizie nr. 1/2011
privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 10/03/2011
În temeiul art. 576 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 96 alin. (2) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, şi al art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică,
 
Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România d e c i d e:
 
Art. 1. - Eliberarea certificatelor privind îndeplinirea de către farmacii a Regulilor de bună practică farmaceutică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2010, se face de către colegiul teritorial al farmaciştilor în raza căruia funcţionează farmacia.
Art. 2. - Verificarea îndeplinirii Regulilor de bună practică farmaceutică (RBPF) se face prin intermediul unor persoane atestate ca evaluatori de către Colegiul Farmaciştilor din România, iar rezultatul se consemnează în Grila de evaluare a farmaciilor pentru certificare RBPF, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie, şi în procesul-verbal de verificare a respectării RBPF.
Punctajul minim pentru acordarea Certificatului RBPF este de 22 de puncte.
Art. 3. - Grila de evaluare şi procesul-verbal se completează de către cei 2 evaluatori desemnaţi cu evaluarea farmaciei, în două exemplare, semnate de evaluatori şi de farmacistul-şef al farmaciei evaluate. Un exemplar al grilei de evaluare şi unul al procesului-verbal rămân la farmacia supusă evaluării.
Art. 4. - Nu pot participa la evaluarea şi verificarea îndeplinirii RBPF de către farmacia supusă evaluării evaluatorii care:
a) sunt, direct sau indirect, titularii farmaciei supuse evaluării;
b) sunt sau au fost angajaţi ai titularului farmaciei în ultimii 3 ani;
c) sunt rude sau afini până la gradul al treilea inclusiv cu titularul farmaciei sau cu farmacistul-şef.
Art. 5. - Dacă există suspiciuni cu privire la obiectivitatea sau imparţialitatea evaluatorilor, la cererea motivată a persoanei interesate, evaluatorii desemnaţi pot fi schimbaţi înainte de evaluare.
Art. 6. - În procesul-verbal de constatare a modului în care sunt îndeplinite RBPF se vor consemna în mod obligatoriu următoarele:
a) data şi locul unde este încheiat;
b) numele şi prenumele evaluatorilor;
c) rezultatul grilei de evaluare;
d) deficienţele constatate de evaluatori, cu indicarea în mod corespunzător a articolului din RBPF care a fost încălcat;
e) orice fapt sau împrejurare de natură a releva modul în care sunt sau nu sunt respectate RBPF;
f) propunerea de acordare, respectiv neacordare a Certificatului RBPF.
Art. 7. - Consemnările din procesul-verbal de evaluare cu privire la deficienţele constatate, potrivit art. 6 lit. d), vor face referire concretă la încălcarea regulilor cu privire la:
a) informarea pacientului;
b) organizarea spaţiului şi dotarea unităţii farmaceutice;
c) personalul de specialitate al unităţii farmaceutice;
d) eliberarea medicamentelor pe baza prescripţiei medicale, a celorlalte medicamente şi produse de sănătate;
e) încurajarea utilizării raţionale a medicamentelor;
f) prepararea medicamentelor în farmacie.
Art. 8. - Farmacistul-şef are dreptul de a formula obiecţii la rezultatele grilei de evaluare şi la cele consemnate în procesulverbal de evaluare. Obiecţiile farmacistului-şef se consemnează în procesul-verbal de evaluare.
Art. 9. - Procesul-verbal de evaluare se întocmeşte în două exemplare, se semnează pe fiecare pagină de ambii evaluatori şi de farmacistul-şef. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează şefului de farmacie.
Art. 10. - Procesul-verbal de evaluare, la care se anexează grila de evaluare completată, se depune de către evaluatori la colegiul teritorial al farmaciştilor în termen de maximum 24 de ore de la efectuarea evaluării.
Art. 11. - Evaluarea farmaciilor se va face în ordinea depunerii cererii de evaluare, motiv pentru care, la nivelul fiecărui colegiu teritorial al farmaciştilor, se va întocmi o listă cu cererile înregistrate şi data la care urmează să aibă loc evaluarea.
Cererile de evaluare vor fi depuse de către farmacii până cel mai târziu la data de 20 martie 2011.
La expirarea termenului de valabilitate a Certificatului RBPF, cererile pentru evaluarea farmaciei se pot depune la nivelul fiecărui colegiu teritorial al farmaciştilor înaintea datei expirării termenului de valabilitate a Certificatului RBPF anterior, dar nu cu mai mult de 30 de zile anterior acestei date.
Art. 12. - Lista cu ordinea cererilor depuse şi data la care urmează să aibă loc evaluarea se actualizează ori de câte ori este cazul şi se publică pe site-ul colegiului teritorial al farmaciştilor.
Art. 13. - Farmaciile care nu sunt evaluate în termenul de maximum 7 zile pot solicita ca evaluarea să se facă de către Colegiul Farmaciştilor din România.
Colegiul Farmaciştilor din România, prin evaluatori agreaţi, va efectua evaluarea farmaciei solicitante în termen de maximum 5 zile.
Art. 14. - Farmaciilor care, în urma evaluării, îndeplinesc în activitatea pe care o desfăşoară RBPF li se eliberează, în cel mult 3 zile de la data evaluării, Certificatul RBPF, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie, sau refuzul motivat de eliberare a Certificatului RBPF.
Certificatul RBPF se eliberează pentru un an calendaristic, începând cu data la care a avut loc evaluarea.
Art. 15. - Taxa de evaluare a farmaciei, în cuantum de 100 lei, se plăteşte în contul colegiului teritorial al farmaciştilor, iar dovada plăţii se anexează cererii de evaluare.
Pentru evaluările efectuate de către Colegiul Farmaciştilor din România taxa de evaluare este de 600 lei şi va fi achitată numai de către farmaciile ale căror contestaţii nu sunt întemeiate.
Art. 16. - Contestaţiile împotriva deciziei de neacordare a Certificatului RBPF se soluţionează de către Biroul executiv al Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii.
La contestaţia împotriva refuzului de eliberare a Certificatului RBPF se va anexa copia procesului-verbal de efectuare a evaluării şi o copie a grilei de evaluare.
În soluţionarea contestaţiei, prin evaluatorii proprii, Biroul executiv al Colegiului Farmaciştilor din România poate efectua o nouă evaluare a farmaciei.
Contestaţia se depune la Colegiul Farmaciştilor din România, având sediul în municipiul Bucureşti, Str. Viitorului nr. 4, sectorul 2, în termen de maximum 10 zile de la data comunicării refuzului de eliberare a Certificatului RBPF sau de la data expirării termenului prevăzut la art. 11.
Taxa pentru soluţionarea contestaţiei este de 600 lei şi se depune în contul Colegiului Farmaciştilor din România, după rezolvarea contestaţiei şi numai dacă este cazul.
Art. 17. - Colegiile teritoriale ale farmaciştilor întocmesc şi transmit Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de 15 zile de la încheierea evaluării iniţiale a farmaciilor, un raport privind modalitatea de desfăşurare a evaluării, numărul farmaciilor evaluate, rezultatele generale ale evaluării şi propuneri.
Art. 18. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,
Dumitru Lupuliasa
 
Bucureşti, 8 februarie 2011.
Nr. 1.
 
 
 
 
 ANEXA Nr. 1
 
GRILA DE EVALUARE
a farmaciilor pentru certificare RBPFI. Semnalizare, autorizare, personal
a) Semnalizarea exterioară a farmaciei prin firmă cu crucea verde cu laturi egale: 1 p.
b) Pe fereastra farmaciei vor fi afişate: orarul, farmaciile de gardă sau cu orar prelungit, farmaciile unde se prepară reţete magistrale şi oficinale: 1 p.
c) Farmacia are autorizaţia de funcţionare valabilă: 1 p.
d) Farmacistul-şef sau farmacistul înlocuitor are organizat circuitul medicamentului şi al personalului. Pe schiţa spaţiului, cu săgeţi colorate, se vor marca cele două circuite: 2 p.
e) Există elemente de identificare pentru fiecare persoană care eliberează medicamente, respectiv ecusonul, afişarea numelui, semnătura pe prescripţiile reţinute în farmacie: 1 p.
f) Personalul de specialitate corespunde cu cel comunicat Colegiului Farmaciştilor din România şi Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ca profesând în farmacia respectivă: 2 p.
II. Farmacistul-şef a aplicat în practică cerinţele RBPF:
În farmacie există dosarul standard: 12 p.
Dosarul standard al farmaciei conţine:
a) autorizaţia de funcţionare a farmaciei - valabilă;
b) date despre farmacie, respectiv denumirea societăţii, denumirea farmaciei, numele farmacistului-şef, numele celorlalţi angajaţi ai farmaciei, respectiv farmacişti, asistenţi de farmacie, personal auxiliar;
c) actul constitutiv al societăţii;
d) certificatele de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pentru farmacişti, sau de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru asistenţii de farmacie, toate vizate pe anul în curs;
e) procedurile de operare de lucru, primele 13 proceduri, după modelele aprobate de Colegiul Farmaciştilor din România şi puse la dispoziţia farmaciei de către colegiile locale, pe bază de semnătură. Acestea sunt aprobate ca documente interne ale farmaciei.
III. Legislaţie
În farmacie există un dosar cu legislaţia specifică în vigoare:
a) Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările ulterioare: 0,2 p.;
b) titlul XIV şi titlul XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: 0,2 p.;
c) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică: 0,2 p.;
d) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 962/2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, cu modificările ulterioare: 0,2 p.;
e) Decizia nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului: 0,2 p.
Total = 1 p.IV. Receptura
A. Pentru farmaciile care au activitate de receptură:
În farmacie se prepară medicamente şi există:
1. receptură/laborator cu spaţiu corespunzător: 0,5 p.;
2. substanţe farmaceutice depozitate corect din punctul de vedere al trasabilităţii: 0,5 p.;
3. aparatură şi veselă specifice: 0,5 p.;
4. masă de analize: 0,5 p.;
5. sursă corespunzătoare de preparare sau achiziţionare a apei distilate: 0,5 p.;
6. registrul de evidenţă a substanţelor: 0,5 p.;
7. registrul de copiere a reţetelor: 0,5 p.;
8. caietul de elaborări: 0,5 p.
Toate acestea vor fi pe suport hârtie sau în format electronic.
Total = 4 p.B. Pentru farmaciile care nu au activitate de receptură:
În farmacie nu se prepară medicamente:
a) farmacia nu are receptură şi pe autorizaţia de funcţionare este menţionat acest lucru; sau
b) farmacistul-şef face dovada că a anunţat Ministerul Sănătăţii despre renunţarea la activitatea de receptură: 1 p.
Total = 1 p.V. Eliberarea medicamentelor către populaţie
Farmaciştii din farmacie cunosc cel puţin următoarele aspecte privind eliberarea medicamentelor:
a) există condiţii pentru asigurarea confidenţialităţii discuţiei cu pacientul: 1 p.;
b) farmaciştii cunosc modul de eliberare, cu sau fără reţetă, a medicamentelor cu regim special psihotrope, stupefiante, iar în farmacie există un sistem propriu de evidenţă a reţetelor reţinute şi a medicamentelor din farmacie: 1 p.;
c) farmaciştii cunosc faptul că trebuie să ofere informaţii verbale sau scrise la eliberarea medicamentelor: 1 p.;
d) farmaciştii cunosc legislaţia şi condiţiile privind eliberarea medicamentelor în regim de urgenţă: 1 p.
Total = 4 p.VI. Registrul de reclamaţii
În oficină există, la dispoziţia pacienţilor, registrul de reclamaţii: 1 p.
Punctajul minim pentru acordarea certificatului RBPF
Pentru farmaciile care au activitate de receptură: 22 de puncte, din care:
a) 12 p. - pentru cele 13 proceduri - dosarul standard;
b) 2 p. - la criteriul I lit. f) - personalul de specialitate;
c) 2 p. - la criteriul IV, receptură - pct. A;
d) 6 p. - din celelalte criterii, inclusiv cele de la criteriul IV, receptură - pct. A.
Pentru farmaciile care nu au activitate de receptură: 22 de puncte, din care obligatoriu:
a) 12 p. - pentru cele 13 proceduri - dosarul standard;
b) 2 p. - la criteriul I lit. f) - personalul de specialitate;
c) 1 p. - la criteriul IV, receptură - pct. B;
d) 7 p. - din celelalte criterii.
Punctajul maxim este de 30 de puncte. El poate fi obţinut numai de farmaciile care au activitate de receptură.
 
ANEXA Nr. 2*)
 
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
certificat_rbpf

Decizia Nr. 1/2005 a C.N. al C.F.R.

DECIZIA Nr. 1 /2005

Privind organizarea testării pentru obţinerea Avizului socio-profesional.

În temeiul art.24, art.26 alin.1 lit.a) şi g) şi art.33 din Legea nr.305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România,

CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

 

decide:

Art.1
Testarea farmaciştilor cu drept de liberă practică, în vederea eliberării Avizului socio-profesional se organizează în două centre universitare: Bucureşti (în perioada 5-6 martie 2005) şi Oradea (în perioada 12-13 martie 2005), fiecare farmacist având dreptul de a alege între cele două locaţii.

Art.2 Potrivit art.3 din Decizia nr.5/2004 a Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, testarea va consta dintr-o probă scrisă şi una orală, iar promovarea testului se va face numai dacă se obţine cel puţin nota 6 la fiecare probă şi media finală 7.

Art.3 În baza tabelului cu rezultatele testării, Biroul Executiv al Consiliului Naţional va emite Avizele socio-profesionale.

Art.4 Cererile privind susţinerea testului, se avizează şi se depun la  colegiul teritorial la care este înregistrat farmacistul, făcându-se menţiune referitoare la care dintre cele două centre universitare (Bucureşti sau Oradea) se doreşte susţinerea testării.
Prin emiterea avizului, colegiul teritorial certifică faptul că titularul cererii este membru al colegiului respectiv şi că are plătită la zi cotizaţia.
Cererea se va întocmi şi aviza conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta decizie.

Art.5 Depunerea cererilor se poate face până în data de 26.02.2005  - orele 1600, personal sau prin scrisoare recomandată expediată pe adresa colegiului teritorial la care este înscris farmacistul.
Cererile vor fi însoţite de dovada plăţii taxei de 1 000 000  lei.

Art.6 Colegiile teritoriale, în termen de două zile de la data terminării înscrierilor, respectiv până în data de 28.02.2005,  vor transmite către C. F.R. lista cu farmaciştii din judeţul lor care s-au înscris la testare (făcându-se menţiune referitoare la care dintre cele două centre universitare se doreşte susţinerea testării), precum şi o copie a ordinului de plată prin care au virat în contul Colegiului Farmaciştilor din România (cod IBAN: RO29 MIND 0102 5110 0070 8200, deschis la  MIND BANK Sucursala Calea Griviţei) contravaloarea taxei de examinare. 

Art.7 Tematica testării este următoarea:
a)     Deontologia profesiei de farmacist;
b)    Organizarea şi funcţionarea corpului profesional;
c)     Regimul produselor medicamentoase de uz uman în ceea ce priveşte farmaciile;
d)    Organizarea şi funcţionarea farmaciilor;
e)     Regimul substanţelor toxice, al stupefiantelor şi precursorilor în farmacii.

Art.8 Bibliografia corespunzătoare tematicii prevăzute la art.7 este prevăzută în Anexa nr.2 la prezenta decizie.

Art.9 Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a testării, Regulament prevăzut în Anexa nr.3 la prezenta decizie.

Art.10 Se aprobă următoarea comisie de examinare:
1.     Prof. Dr. Farm. DUMITRU LUPULIASA - PREŞEDINTE
2.     Farm. Pr.  ELENA POPESCU -  SECRETAR;
3.     doi reprezentanţi ai Facultăţii de Farmacie din Bucureşti;
4.     un reprezentant al Facultăţii de Farmacie din Iaşi;
5.     un reprezentant al Facultăţii de Farmacie din Oradea.

Art.11 Prezenta decizie se comunică, spre afişare, colegiilor teritoriale şi se publică pe site-ul Colegiului Farmaciştilor din România. 


Art.12 Colegiile teritoriale vor afişa prezenta decizie la sediul colegiului, întocmind în acest sens un Proces-verbal semnat de preşedinte, secretar şi un membru al consiliului colegiului teritorial.

P R E Ş E D I N T E L E

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. univ. dr. farm. DUMITRU LUPULIASA

Bucureşti, 08 februarie 2005
Red. 2 ex.

ANEXA nr.1

AVIZARE :
Colegiul Farmaciştilor din judeţul …………………
Nr…….../………………………….

Semnătură Preşedinte
…………………….
Ştampila


D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

Subsemnatul/a farm. …………………………………. cu domiciliul în ……………………………, str……………….., nr. ……., bl. ……, et. ….., ap. ….., sectorul/judeţul …………………… absolvent al Facultăţii de Farmacie din ………………….., promoţia …………………, cu diploma de absolvire seria …………, nr ………………….. şi posesor al Autorizaţiei de liberă practică/Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România seria …………., nr. ……………………, solicit înscrierea la testul din data de ………………………., organizat în oraşul ……………………., pentru obţinerea avizului socio-profesional necesar ocupării funcţiei de farmacist şef de farmacie.
Menţionez că sunt înregistrat/ă la Colegiul Farmaciştilor din judeţul …………………….
Taxa de examinare am achitat-o prin …………………………. Anexez dovada achitării taxei, respectiv …………………………

Data ………………………                                                                               Semnătura

ANEXA nr.2

BIBLIOGRAFIE

1.     Codul Deontologic al farmacistului;
2.     Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România; Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004;
3.     O.U.G. nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 20/10/1999;
4.     Legea nr. 336/2002 pentru aprobarea O.U.G. 152/2004, lege publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 17/06/2002;
5.     Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 03/08/2000;
6.     Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin H.G. nr. 1359/2000  şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 29/01/2001;
7.     Lista cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intră sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobată prin O.M.S. nr. 251/2002 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 02/08/2002; 
8.     O.M.S. nr. 848/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intră sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 05/11/2003;
9.     Legea nr.73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, publicată în Buletinul Oficial nr.154 din 29/12/1969;
10.  Instrucţiuni nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, publicate în Buletinul Oficial nr. 38 din 25/04/1970;
11. O.M.S. nr. 189/2002 privind completarea art. 62 din Instrucţiunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 28/03/2002;
12. Legea nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.409 din 13/06/2002;
13.  Regulamentul de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin H.G. nr. 1121/2002 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 23/10/2002
14.  Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor si substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial nr.2 din 03/01/1980
15.  Normele privind înfiinţarea unităţilor farmaceutice, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, aprobate prin O.M.S.F. nr. 626/2001  şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 08/10/2001;
16. O.M.S nr. 1199/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 05/10/2004;
17. Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale aprobate prin O.M.S. 219/2002 publicat în Monitorul Oficial nr.386 Partea I din 06/06/2002  şi  modificat prin O.M.S. nr. 997/2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 23/08/2004, respectiv O.M.S. 1029/2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 17/09/2004;
18.  Reglementările privind clasificarea pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman aprobate prin O.M.S. nr. 679/2003 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 01/08/2003;
19. O.M.S. nr. 95/2003 pentru aprobarea Hotărârii Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului nr. 7 din 17 ianuarie 2003 referitoare la modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau Venena, din Farmacopeea Română, ediţia a X-a publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 07/03/2003.

ANEXA nr.3

R E G U L A M E N T

privind desfăşurarea testării pentru obţinerea Avizului socio-profesional

Art.1 Cererile privind înscrierea candidaţilor se vor înregistra la secretariatul colegiului teritorial, numai dacă au în conţinutul lor elementele din modelul de cerere prevăzut în Anexa nr.1 şi au anexată dovada achitării taxei.
Data limită pentru depunerea  cererilor este 26.02.2005.

Art.2  Înregistrarea cererilor se va face în ordine cronologică, într-un registru numerotat, şnuruit şi sigilat cu ştampila colegiului teritorial.

Art.3 În data de 26.02.2005, la ora 1600, Registrul de înregistrare a cererilor va fi închis sub semnătura Preşedintelui Comisiei de Avizări - Acreditări şi a Secretarului colegiului teritorial

Art.4 Secretariatul Colegiului Farmaciştilor din România va întocmi, în ordine alfabetică, listele cu farmaciştii înscrişi la susţinerea testului de obţinere a Avizului socio-profesional, pe baza listelor primite de la colegiile teritoriale. 

Art.5 Listele prevăzute la art.4 vor fi comunicate în timp util comisiei prevăzută la art.10 din decizia Consiliului Naţional, pentru repartizarea candidaţilor pe săli şi ore de examinare.

Art.6 Prima probă de examen va fi proba scrisă; aceasta se va  redacta pe foi purtând ştampila Colegiului Farmaciştilor din România, iar la final, înaintea depunerii, colţul din dreapta pe care este scris numele candidatului va fi îndoit şi sigilat în prezenţa candidatului şi a membrilor comisiei.

Art.7 Proba scrisă va avea o durată de 1 oră şi 30 minute.
La sfârşitul duratei probei scrise, toate lucrările închise potrivit art.7 vor fi sigilate şi se va întocmi un Proces-verbal de şedinţă, în care se va consemna numele şi prenumele persoanelor din comisie care au fost prezente, numărul candidaţilor din sală, numărul lucrărilor depuse, incidentele apărute pe parcursul desfăşurării testării, semnăturile membrilor  comisiei din sala respectivă. La întocmirea acestui Proces-verbal vor participa, făcându-se menţiune în acest sens, cel puţin trei dintre candidaţi.

Art.8 Fiecare  lucrare scrisă va fi corectată de doi membri ai comisiei,  iar nota finală va fi media aritmetică a celor două note.
După corectare, lucrarea va fi desigilată, iar cele două note şi nota finală obţinută vor fi trecute în catalog. Acesta va fi semnat de cei doi membri ai comisiei.

Art.9 A doua probă de examen va fi va fi proba orală. Listele cu împărţirea farmaciştilor pe săli şi subcomisii, se vor afişa cu cel puţin 1 oră înaintea începerii testării.
Accesul candidaţilor în săli se va face numai pe bază de buletin, carte de identitate sau paşaport – după caz.
Fiecare subcomisie va fi formată din cel puţin 2 membri. Fiecare membru a subcomisiei va nota în catalog candidatul, iar nota finală la proba orală va fi media aritmetică a notelor obţinute.
Catalogul va fi semnat de membrii subcomisiei care au acordat notele.

Art.10 După corectarea tuturor lucrărilor, în prezenţa tuturor membrilor comisiei, se va întocmi catalogul final, proba orală şi cea scrisă, şi un Proces-verbal în care se va consemna numărul total al participanţilor, numărul lucrărilor scrise, faptul întocmirii catalogului final, numărul candidaţilor care au promovat testul şi numărul candidaţilor respinşi. Catalogul şi Procesul-verbal va fi semnat de toţi membrii comisiei.

Art.11 Catalogul final va fi predat de către Preşedintele comisiei, Biroului Executiv al Consiliului Naţional, în vederea emiterii Avizelor socio-profesionale.

Art.12 În termen de maximum 24 de ore de la întocmirea Procesului-verbal prevăzut la art.10 şi a catalogului final, rezultatele testării vor fi publicate pe site-ul Colegiului Farmaciştilor din România şi comunicate la sediile colegiilor teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România, spre afişare. Secretarul General şi Preşedintele Comisiei de Avizări - Acreditări a Colegiului Farmaciştilor din România vor întocmi un Proces-verbal cu privire la faptul publicării rezultatelor testării pe site-ul Colegiului, iar preşedintele şi secretarul colegiului teritorial vor întocmi un Proces-verbal cu privire la afişarea rezultatelor testării la sediul colegiului local.

Art.13 În termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, se poate depune contestaţie la sediul Colegiului Farmaciştilor din România.
Contestaţiile se vor soluţiona de către plenul Comisiei, mai puţin membrii care au notat lucrarea scrisă contestată.

Art.14 Toate documentele testării se vor arhiva şi păstra la sediul Colegiului Farmaciştilor din România, cel puţin 3 luni de la data întocmirii lor.


Decizia Nr. 2/2005 al C.N. al C.F.R.

DECIZIA Nr. 2 /2005

Privind organizarea testării pentru obţinerea Avizului socio-profesional.

În temeiul art.24, art.26 alin.1 lit.a) şi g) şi art.33 din Legea nr.305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România,

CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

 

decide:

Art.1
Testarea farmaciştilor cu drept de liberă practică, în vederea eliberării Avizului socio-profesional, se organizează în Facultatea de Farmacie din Bucureşti, în data de 12 iunie 2005, începând cu ora 830.

Art.2 Testarea va consta dintr-o probă orală, care  va fi notată cu calificativele: „admis” sau „respins”.

Art.3 În baza tabelului cu rezultatele testării, Biroul Executiv al Consiliului Naţional va emite Avizele socio-profesionale.

Art.4 Cererile privind susţinerea testului, se avizează şi se depun la  colegiul teritorial la care este înregistrat farmacistul.
Prin emiterea avizului, colegiul teritorial certifică faptul că titularul cererii este membru al colegiului respectiv şi că are plătită la zi cotizaţia.
Cererea se va întocmi şi aviza conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta decizie.

Art.5 Depunerea cererilor se poate face până în data de 03.06.2005  - orele 1600, personal sau prin scrisoare recomandată expediată pe adresa colegiului teritorial la care este înscris farmacistul.
Cererile vor fi însoţite de dovada plăţii taxei de 1 000 000  lei.

Art.6 Colegiile teritoriale, în termen de trei zile de la data terminării înscrierilor, respectiv până în data de 07.06.2005,  vor transmite către C. F.R., prin fax, lista cu farmaciştii din judeţul lor care s-au înscris la testare, precum şi o copie a ordinului de plată prin care au virat în contul Colegiului Farmaciştilor din România (cod IBAN: RO29 MIND 0102 5110 0070 8200, deschis la  MIND BANK Sucursala Calea Griviţei) contravaloarea taxei de examinare.

Art.7 Tematica testării este următoarea:
a)     Deontologia profesiei de farmacist;
b)    Organizarea şi funcţionarea corpului profesional;
c)     Regimul produselor medicamentoase de uz uman în ceea ce priveşte farmaciile;
d)    Organizarea şi funcţionarea farmaciilor;
e)     Regimul substanţelor toxice, al stupefiantelor şi precursorilor în farmacii.

Art.8 Bibliografia corespunzătoare tematicii prevăzute la art.7 este prevăzută în Anexa nr.2 la prezenta decizie.

Art.9 Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a testării, Regulament prevăzut în Anexa nr.3 la prezenta decizie.

Art.10 Se aprobă următoarea comisie de examinare:
1.     Prof. Dr. Farm. Dumitru LUPULIASA - PREŞEDINTE
2.     Farm. Pr.  Elena POPESCU -  SECRETAR;
3.     doi reprezentanţi ai Facultăţii de Farmacie din Bucureşti;
4.     un reprezentant al Facultăţii de Farmacie din Iaşi.

Art.11 Prezenta decizie se comunică, spre afişare, colegiilor teritoriale şi se publică pe site-ul Colegiului Farmaciştilor din România. 

Art.12 Colegiile teritoriale vor afişa prezenta decizie la sediul colegiului, întocmind în acest sens un Proces-verbal semnat de preşedinte, secretar şi un membru al consiliului colegiului teritorial.

P R E Ş E D I N T E L E

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. univ. dr. farm. DUMITRU LUPULIASA

Bucureşti, 10 mai 2005
Red. 2 ex.

ANEXA nr.1

 

AVIZARE :
Colegiul Farmaciştilor din judeţul …………………
Nr…….../………………………….

Semnătură Preşedinte
…………………….
Ştampila

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

Subsemnatul/a farm. …………………………………. cu domiciliul în ……………………………, str……………….., nr. ……., bl. ……, et. ….., ap. ….., sectorul/judeţul …………………… absolvent al Facultăţii de Farmacie din ………………….., promoţia …………………, cu diploma de absolvire seria …………, nr ………………….. şi posesor al Autorizaţiei de liberă practică/Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România seria …………., nr. ……………………, solicit înscrierea la testarea din data de 12 iunie  2005, organizată în Facultatea de Farmacie din Bucureşti, pentru obţinerea Avizului socio-profesional necesar ocupării funcţiei de farmacist şef de farmacie.
Menţionez că sunt înregistrat/ă la Colegiul Farmaciştilor din judeţul …………………….
Taxa de examinare am achitat-o prin …………………………. Anexez dovada achitării taxei, respectiv …………………………

Data ………………………                                                                               Semnătura

ANEXA nr.2

BIBLIOGRAFIE

1.     Codul Deontologic al farmacistului;
2.     Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România; Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004;
3.     O.U.G. nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 20/10/1999;
4.     Legea nr. 336/2002 pentru aprobarea O.U.G. 152/2004, lege publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 17/06/2002;
5.     Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 03/08/2000;
6.     Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin H.G. nr. 1359/2000  şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 29/01/2001;
7.     Lista cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intră sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobată prin O.M.S. nr. 251/2002 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 02/08/2002; 
8.     O.M.S. nr. 848/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intră sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 05/11/2003;
9.     Legea nr.73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, publicată în Buletinul Oficial nr.154 din 29/12/1969;
10.  Instrucţiuni nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, publicate în Buletinul Oficial nr. 38 din 25/04/1970;
11. O.M.S. nr. 189/2002 privind completarea art. 62 din Instrucţiunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 28/03/2002;
12. Legea nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.409 din 13/06/2002;
13.  Regulamentul de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin H.G. nr. 1121/2002 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 23/10/2002
14.  Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor si substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial nr.2 din 03/01/1980
15.  Normele privind înfiinţarea unităţilor farmaceutice, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, aprobate prin O.M.S.F. nr. 626/2001  şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 08/10/2001;
16. O.M.S nr. 1199/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 05/10/2004;
17. Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale aprobate prin O.M.S. 219/2002 publicat în Monitorul Oficial nr.386 Partea I din 06/06/2002  şi  modificat prin O.M.S. nr. 997/2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 23/08/2004, respectiv O.M.S. 1029/2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 17/09/2004;
18.  Reglementările privind clasificarea pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman aprobate prin O.M.S. nr. 679/2003 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 01/08/2003;
19. O.M.S. nr. 95/2003 pentru aprobarea Hotărârii Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului nr. 7 din 17 ianuarie 2003 referitoare la modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau Venena, din Farmacopeea Română, ediţia a X-a publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 07/03/2003

ANEXA nr.3

R E G U L A M E N T

privind desfăşurarea testării pentru obţinerea Avizului socio-profesional

Art.1 Cererile privind înscrierea candidaţilor se vor înregistra la secretariatul colegiului teritorial, numai dacă au în conţinutul lor elementele din modelul de cerere prevăzut în Anexa nr.1 şi au anexată dovada achitării taxei.
Data limită pentru depunerea  cererilor este 03.06.2005.
Art.2  Înregistrarea cererilor se va face în ordine cronologică, într-un registru numerotat, şnuruit şi sigilat cu ştampila colegiului teritorial.

Art.3 În data de 03.06.2005, la ora 1600, Registrul de înregistrare a cererilor va fi închis sub semnătura Preşedintelui Comisiei de Avizări - Acreditări şi a Secretarului colegiului teritorial. În termen de trei zile de la terminarea înscrierilor, respectiv până în data de 07.06.2005, colegiile teritoriale vor comunica, de urgenţă, prin fax, listele cu farmaciştii din judeţul lor înscrişi la testare.

Art.4 Secretariatul Colegiului Farmaciştilor din România va întocmi, în ordine alfabetică, listele cu farmaciştii înscrişi la susţinerea testului de obţinere a Avizului socio-profesional, pe baza listelor primite de la colegiile teritoriale.

Art.5 Listele prevăzute la art.4 vor fi comunicate în timp util comisiei prevăzută la art.10 din decizia Consiliului Naţional, pentru repartizarea candidaţilor pe săli şi ore de examinare.

Art.6 Testarea va consta dintr-o probă orală, care  va fi notată cu calificativele: „admis” sau „respins”.
Accesul candidaţilor în săli se va face numai pe bază de buletin, carte de identitate sau paşaport – după caz.

Art.7 Catalogul final va fi predat de către Preşedintele comisiei, Biroului Executiv al Consiliului Naţional, în vederea emiterii Avizelor socio-profesionale.

Art.8 În termen de maximum 24 de ore de la întocmirea catalogului final, rezultatele testării vor fi comunicate la sediile colegiilor teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România, spre afişare. Preşedintele şi secretarul colegiului teritorial vor întocmi un Proces-verbal cu privire la afişarea rezultatelor testării la sediul colegiului local.

Art.9 În termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, se poate depune contestaţie la sediul Colegiului Farmaciştilor din România.
Contestaţiile se vor soluţiona de către plenul Comisiei.

Art.10 Toate documentele testării se vor arhiva şi păstra la sediul Colegiului Farmaciştilor din România, cel puţin 3 luni de la data întocmirii lor.


Decizia Nr. 4 / 2008 al C.N al C.F.R.

C O L E G I U L F A R M A C I Ş T I L O R D I N R O M Â N I A
Str. Viitorului nr. 4, Sector 2 - BUCUREŞTI
Tel./Fax: 021- 210 02 56; Tel: 021 – 210 02 51
E-mail: office@colegfarm.ro; www.colegfarm.ro
DECIZIA Nr. 4 / 2008
 
În temeiul art.604 şi art.623 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 
CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 
 
decide:
 
Art.1. – Farmacistul care îşi schimbă locul de muncă dintr-un judeţ în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, este obligat să se înregistreze la colegiul în raza căruia se află noul loc de muncă în termen de maxim 10 zile de la data începerii activităţii.
 
Art.2. – Înregistrarea se face în baza notei de transfer, conform anexă, eliberată de colegiul farmaciştilor teritorial la care este înregistrat.
 
Art.3. – Pentru fiecare Certificat Profesional Curent eliberat, colegiile teritoriale ale farmaciştilor vor percepe şi încasa de la solicitant o taxă de 50 RON.
 
 
Art.4. - Se aprobă perceperea şi încasarea unei taxe de 15 RON pentru fiecare participant la manifestările ştiinţifice, congresele ori alte asemenea manifestări care sunt acreditate şi recunoscute ca forme de educaţie farmaceutică continuă.
 
 
Art.5. - Prezenta decizie se comunică către Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor teritoriale ale farmaciştilor din România şi intră în vigoare începând cu data de 15.11.2008
 
 
 
PREŞEDINTELE

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Univ. Dr. Farm. LUPULIASA DUMITRU


 
 
Bucureşti, 3 noiembrie 2008
Nr.4
Red. 2 ex.

Decizia Nr. 4/2004 a C.N. al C.F.R.

Colegiul Farmaciştilor din România
Decizie nr. 4/2004
din 13/07/2004

privind acordarea certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 967 din 21/10/2004
 
În temeiul art. 12, 26 şi 52 din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România,
CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

DECIDE:
 
Art. 1. - (1) Profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.
(2) Modelul certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România este prevăzut în anexa*) la prezenta decizie.

Art. 2. - Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se acordă farmaciştilor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii:
1. deţin un titlu oficial de calificare în farmacie, în sensul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România;
2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
3. sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;
4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;
5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România.

Art. 3. - Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 şi emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se fac în baza următoarelor documente:
1. cerere de înscriere;
2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
4. cazier judiciar;
5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
6. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi faptul că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
8. chitanţă privind achitarea taxei de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România.

Art. 4. - (1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale, preşedintele colegiului teritorial va solicita în scris Colegiului Farmaciştilor din România emiterea certificatului de membru.
(2) În adresa de emitere a certificatului se vor menţiona:
a) numele şi prenumele solicitantului;
b) facultatea şi anul absolvirii;
c) îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.

Art. 5. - Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se va emite de către Colegiul Farmaciştilor din România şi va fi transmis colegiului teritorial care, sub semnătură de primire, îl va remite solicitantului.

Art. 6. - (1) Autorizaţiile de liberă practică emise de Ministerul Sănătăţii în temeiul Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România se echivalează cu certificatul de membru emis în condiţiile Legii nr. 305/2004
(2) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, titularii autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să le preschimbe în certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.
privind exercitarea profesiei de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România se echivalează cu certificatul de membru emis în condiţiile Legii . 

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

PREŞEDINTELE

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Univ. Dr. Farm. DUMITRU LUPULIASA
 
Bucureşti, 13 iulie 2004.
Nr. 4.
 
ANEXĂ


CERTIFICAT

de membru al Colegiului Farmaciştilor din România

Decizia Nr. 5 / 2012 al C.N. al C.F.R.

Decizia Nr. 5
privind aprobarea unor măsuri administrative și organizatorice


În temeiul art.604 și art.629 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România decide:

Art.1. Se aprobă editarea și publicarea de către Colegiul Farmaciștilor din România a unei reviste on-line cu denumirea "Univers Farmaceutic".

Art.2 Se aprobă următoarea componență a primului colectiv de redacție:
  1. Director editorial – prof.dr.farm Dumitru Lupuliasa;
  2. Redactor Șef – dr.Mirela Rădulescu;
  3. Redactor șef adjunct – farm. Elena Popescu ;
  4. Secretar de redacție – Oana Mărgărint.

Art.3. Modificarea ulterioară a componenței colectivului de redacție se va aproba de către Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România.

Art.4. (1) Biroul Executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România va asigura logistica și fondurile necesare pentru organizarea și funcționarea revistei, inclusiv dacă este cazul angajarea de persoane sau contractare de servicii, până la aprobarea noului buget de venituri și cheltuieli a Colegiului Farmaciștilor din România, cu încadrarea în cheltuielile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
(2) Începând cu anul 2013, bugetul de funcționare a revistei "Univers farmaceutic" va fi prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al Colegiului Farmaciștilor din România.

Art.5. În termen de 45 de zile de la data adoptării prezentei decizii, colectivul de redacție va propune Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare a revistei "Univers farmaceutic".

Art.6. Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la articolul 5 va cuprinde inclusiv secțiuni legate de proceduri pentru verificarea și protecția drepturilor de autor atât în ceea ce privește drepturile Colegiului Farmaciștilor din România cât și posibile acuzații de plagiat.

Art.7. Biroul Executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România va aloca fondurile necesare și va face toate diligențele pentru rezervarea și protejarea drepturilor asupra denumirii și logo-urilor revistei precum și a oricăror drepturi prezente și viitoare, legate sau născute din activitatea revistei "Univers farmaceutic".

Art.8. Toate drepturile prezente și viitoare, legate sau născute din activitatea revistei "Univers farmaceutic" vor fi proprietatea exclusivă a Colegiului Farmaciștilor din România.

Art.9. Prezenta decizie se publică pe site-ul Colegiului Farmaciștilor din România, se transmite angajaților instituției cu funcții de decizie și conducere, inclusiv membrilor colectivului de redacție, și se arhivează în mapa de decizii a Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România.

PREȘEDINTE
Prof.univ.dr.farm. DUMITRU LUPULIASA


Nr. 5
București 25-oct.- 2012
Red. 3 exemplare.

Decizia Nr. 6 / 2012 al C.N. al C.F.R.

Decizia Nr. 6
privind stabilirea modului de utilizare de către terți a însemnelor și imaginii Colegiului Farmaciștilor din România


În temeiul art.604 și art.629 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Consiliul Național al Colegiului Farmaciștilor din România d e c i d e:

Art.1. (1) Începând cu data adoptării prezentei decizii, folosirea siglei și a altor însemne ale Colegiului Farmaciștilor din România ori a numelui său a imaginii sale de către alte entități juridice, pubice sau private, ori persoane fizice se va face doar cu aprobarea Biroului Executiv al Colegiului Farmaciștilor din România. Aprobarea se va da prin decizia biroului, decizie care se va lua în baza unei cereri și a unui memoriu detaliat cu privire la scopul și modul în care urmează să fie folosite însemnele ori imaginea Colegiului Faramciștilor din România.
(2) Dreptul de folosință va fi acordat pe durată limitată și arătată în mod expres în decizia de aprobare și strict limitat la scopul și modalitățile prevăzute în decizia de aprobare.

Art.2. În termen de maximum 5 zile de la data adoptării prezentei decizii, toate entitățile care folosesc însemnele ori imaginea Colegiul Farmaciștilor vor fi notificate cu privire la încetarea folosinței.

Art.3. Prezenta decizie se publică pe site-ul Colegiului Farmaciștilor din România, se transmite angajaților instituției cu funcții de decizie și conducere și se arhivează în mapa de decizii a Biroului Executiv al Colegiului Farmaciștilor din România.

PREȘEDINTE
Prof.univ.dr.farm. DUMITRU LUPULIASA


Nr. 6
București 25-oct.- 2012
Red. 3 exemplare.

Decizia Nr.5/2004 a C.N. al C.F.R.

Colegiul Farmaciştilor din România

Decizie nr. 5/2004
din 08/10/2004

referitoare la punerea în aplicare a unordispoziţii din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea
Colegiului Farmaciştilor din România
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 967 din 21/10/2004

În temeiul art.24, art.26 alin.1 lit.a) şi g) şi art.33 din Legea nr.305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România,
CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA


DECIDE:
 
Art. 1. - Farmaciştii cu drept de liberă practică, membri ai Colegiului Farmaciştilor din România, care urmează să ocupe funcţia de şef de farmacie, sunt obligaţi să susţină testul privind cunoaşterea normelor de deontologie profesională, a celor care reglementează organizarea corpului profesional, precum şi a legislaţiei specifice profesiei de farmacist.

Art. 2. - Testul prevăzut la art. 1 se organizează cel puţin o dată pe trimestru de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.

Art. 3. - (1) Testarea va consta într-o probă scrisă şi una orală.
(2) Promovarea testului se face numai dacă se obţine cel puţin nota 6 la fiecare probă şi media finală 7.
(3) Farmaciştii care promovează testul vor primi un aviz socioprofesional.

Art. 4. - Data şi locul organizării testării, tematica, bibliografia şi regulamentul se stabilesc de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România şi se vor face publice prin afişare la sediul colegiilor teritoriale, prin publicare în revista "Viaţa Medicală", în revistele de specialitate acreditate de Colegiul Farmaciştilor din România, precum şi pe site-ul Colegiului Farmaciştilor din România, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei la care urmează să se organizeze testarea.

Art. 5. - Eliberarea avizului conform, prevăzut de Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările ulterioare, pentru înfiinţarea unei noi farmacii şi autorizarea funcţionării se va face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România în condiţiile ordinului menţionat mai sus şi numai dacă farmacistul şef al farmaciei a făcut dovada prevăzută de art. 33 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv a promovat testul privind cunoaşterea deontologiei profesionale, a normelor care reglementează exercitarea profesiei şi a legislaţiei specifice profesiei de farmacist, posedând în acest sens avizul socioprofesional.
pentru aprobarea privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a de organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările ulterioare, pentru înfiinţarea unei noi farmacii şi autorizarea funcţionării se va face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România în condiţiile ordinului menţionat mai sus şi numai dacă farmacistul şef al farmaciei a făcut dovada prevăzută de art. 33 alin. 1 lit. a) din Legea privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv a promovat testul privind cunoaşterea deontologiei profesionale, a normelor care reglementează exercitarea profesiei şi a legislaţiei specifice profesiei de farmacist, posedând în acest sens avizul socioprofesional. pentru aprobarea privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a de organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările ulterioare, pentru înfiinţarea unei noi farmacii şi autorizarea funcţionării se va face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România în condiţiile ordinului menţionat mai sus şi numai dacă farmacistul şef al farmaciei a făcut dovada prevăzută de art. 33 alin. 1 lit. a) din Legea privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv a promovat testul privind cunoaşterea deontologiei profesionale, a normelor care reglementează exercitarea profesiei şi a legislaţiei specifice profesiei de farmacist, posedând în acest sens avizul socioprofesional. pentru aprobarea privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a de organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările ulterioare, pentru înfiinţarea unei noi farmacii şi autorizarea funcţionării se va face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România în condiţiile ordinului menţionat mai sus şi numai dacă farmacistul şef al farmaciei a făcut dovada prevăzută de art. 33 alin. 1 lit. a) din Legea privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv a promovat testul privind cunoaşterea deontologiei profesionale, a normelor care reglementează exercitarea profesiei şi a legislaţiei specifice profesiei de farmacist, posedând în acest sens avizul socioprofesional. pentru aprobarea privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a de organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările ulterioare, pentru înfiinţarea unei noi farmacii şi autorizarea funcţionării se va face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România în condiţiile ordinului menţionat mai sus şi numai dacă farmacistul şef al farmaciei a făcut dovada prevăzută de art. 33 alin. 1 lit. a) din Legea privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv a promovat testul privind cunoaşterea deontologiei profesionale, a normelor care reglementează exercitarea profesiei şi a legislaţiei specifice profesiei de farmacist, posedând în acest sens avizul socioprofesional. pentru aprobarea privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a de organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările ulterioare, pentru înfiinţarea unei noi farmacii şi autorizarea funcţionării se va face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România în condiţiile ordinului menţionat mai sus şi numai dacă farmacistul şef al farmaciei a făcut dovada prevăzută de art. 33 alin. 1 lit. a) din Legea privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv a promovat testul privind cunoaşterea deontologiei profesionale, a normelor care reglementează exercitarea profesiei şi a legislaţiei specifice profesiei de farmacist, posedând în acest sens avizul socioprofesional.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Prof. Univ. Dr. Farm. DUMITRU LUPULIASA

Bucureşti, 8 octombrie 2004.
Nr. 5.

Decizia nr. 3/2008 al C.N al C.F.R. referitoare la valoarea cotizaţiilor

C O L E G I U L F A R M A C I Ş T I L O R D I N R O M Â N I A

Str. Viitorului nr. 4, Sector 2 - BUCUREŞTI
Tel./Fax: 021- 210 02 56; Tel: 021 – 210 02 51
E-mail: office@colegfarm.ro; www.colegfarm.ro
 


DECIZIA Nr. 3 /2008
 
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al
Colegiului Farmaciştilor din România şi stabilirea procedurii de încasare.

În temeiul art.604 lit. h), art. 623, art. 624, art. 625, art. 627 şi art. 628 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
 
CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 
 
d e c i d e:
 
Art.1. - Membrii Colegiului Farmaciştilor din România care exercită profesia de farmacist sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de farmacist, au obligaţia de a achita cotizaţia anuală de membru în valoare de:
  1. 400 lei pentru şefii de farmacii sau de depozit;
  2. 200 lei pentru farmaciştii angajaţi cu contract de muncă sau altă formă legală, inclusiv cei angajaţi la unităţile bugetare şi care nu ocupă o funcţie de conducere.
 
Art.2. - Prin excepţie de la prevederile articolul 1, farmaciştii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfăşoară încă activitate în baza diplomei, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în valoare de 5 lei pe an.
 
Art.3. - Farmaciştii pensionari care nu mai exercită activităţi profesionale şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, plătesc lunar o cotizaţie în cuantum de 5 lei.
 
Art.4. - Sunt scutiţi de plata cotizaţiei:
  1. a) farmaciştii care au solicitat suspendarea calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pe durata suspendării;
  2. b) farmaciştii cărora li s-a aplicat sancţiunea de suspendare a calităţii de membru, pe perioada suspendării;
  3. c) farmaciştii care au statutul de veteran de război;
  4. d) farmaciştii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la articolul 1 alineatele (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art.5. - Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care au solicitat şi au obţinut, în condiţiile legii, calitatea de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
 
Art.6. - Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii farmaceutice pe teritoriul României, sunt exceptaţi de la obligaţia de plată a cotizaţiei.
 
Art. 7. – (1) Cotizaţia se plăteşte anual, până cel mai târziu pe data de 30 a lunii ianuarie.
(2) Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date, se datorează penalităţile de 0,1% pe zi de întârziere din suma datorată.

Art.8. - (1) Lunar preşedinţii colegiilor teritoriale ale farmaciştilor sunt obligaţi să vireze către Colegiul Farmaciştilor din România, 30% din suma încasată cu titlu de cotizaţie.
(2) Partea de cotizaţie datorată Colegiului Farmaciştilor din România de către colegiile teritoriale, se va vira către acesta înaintea altor plăţi.
(3) Obligaţia urmăririi şi efectuării vărsării cotei aferente Colegiului Farmaciştilor din România, revine preşedintelui consiliului colegiului teritorial.
(5) Penalităţile prevăzute la articolul 7 se vor aplica şi colegiilor teritoriale care întârzie plata părţii de cotizaţie datorată către Colegiul Farmaciştilor din România.
 
Art.9.(1) La solicitarea Preşedintelui Colegiului Farmaciştilor din România, preşedintele colegiului teritorial este obligat ca, în termen de maxim 5 zile de la solicitare, să comunice Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, copia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală teritorială pe anul în curs sau pe anii anteriori, situaţia încasării cotizaţiilor pe anul în curs sau anii anteriori, valoarea cotizaţiilor încasate, alte informaţii necesare verificării modului în care au fost respectate obligaţiile legale privind execuţia bugetară şi încasarea cotizaţiilor.
(2) Necomunicarea informaţiilor solicitate, în termenul prevăzut la alineatul 1, sau comunicarea lor eronată, constituie o încălcare a dispoziţiilor art.585 lit. b) şi lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se sancţionează cu una din sancţiunile prevăzute de lege.
(3) Repetarea faptei prevăzută la alineatul 2, constituie o încălcare gravă a obligaţiilor de reprezentant al corpului profesional şi, la solicitarea preşedintelui Colegiului Farmaciştilor din România, se va aplica sancţiunea prevăzută de art. 134 din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv revocarea din funcţie a preşedintelui colegiului teritorial.
 
Art.10.(1) Neplata cotizaţiei şi a penalităţilor datorate Colegiului Farmaciştilor din România pe o perioadă de 3 luni şi după atenţionarea scrisă, se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru al colegiului până la plata cotizaţiei datorate şi a penalităţilor aferente.
(2) Sancţiunea se aplică de către comisia de disciplină la sesizarea comisiei administrative şi financiar-contabile a colegiului teritorial.
(3) Decizia de suspendare se comunică Ministerului Sănătăţii Publice, casei de asigurări de sănătate judeţene şi angajatorului farmacistului suspendat.
 
Art.11.(1) După notificarea făcută de către Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, aceeaşi sancţiune se aplică şi preşedintelui colegiului teritorial care întârzie mai mult de 3 luni plata părţii de cotizaţie şi, după caz, a penalităţilor aferente datorate către Colegiul Farmaciştilor din România.
(2) Sancţiunea se aplică de către comisia de disciplină la sesizarea Biroului Executiv al Colegiului Farmaciştilor din România.

Art.12. – (1) Trimestrial, comisia administrativ financiar-contabilă a colegiului teritorial, va prezenta biroului executiv situaţia restanţierilor la plata cotizaţiei.
(2) Pentru restanţierii cu o restanţă la plata cotizaţiei mai mare de 3 luni, comisia administrativ financiar-contabilă a colegiului teritorial, după îndeplinirea procedurii de notificare prevăzută la articolul 9 alineatul 1, va sesiza comisia de disciplină în vedere aplicării sancţiunii de suspendare a calităţii de membru a Colegiului Farmaciştilor din România şi, pe cale de consecinţă, a dreptului de liberă practică.
 
Art.13. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2009.
 
 
PREŞEDINTELE

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Dr. Farm. LUPULIASA DUMITRU

Bucureşti, 3 Noiembrie 2008
Nr. 3
Red. 2 ex.

Decizie Nr. 1/2007 privind acordarea Certificatului Profesional Curent

DECIZIA Nr. 1 / 2007

privind întocmirea şi eliberarea Certificatului Profesional Curent

În temeiul art. 579 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Normei privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaciştilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006,CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

 
decide:


Art. 1. - (1) Se aprobă modelul Certificatului Profesional Curent.
(2) Modelul certificatului profesional curent este prevăzut în Anexa nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta decizie.Art. 2.(1) Certificatul Profesional Curent va fi întocmit de către Colegiul Farmaciştilor din România şi eliberat de colegiul teritorial la care este înregistrat solicitantul.

(2) Valabilitatea Certificatul Profesional Curent este de 3 luni de la data emiterii.

Art. 3.(1) În termen de maximum trei zile de la primirea solicitării de eliberare a Certificatului Profesional Curent, colegiul teritorial va transmite Colegiului Farmaciştilor din România cererea tip , Anexa nr. 3, pentru întocmirea şi eliberarea documentului.
(2) În termen de maximum 30 zile de la primirea cererii, C.F.R. va întocmi certificatul şi îl va transmite colegiului teritorial.

Art.4. – Pentru obţinerea Certificatului Profesional Curent, farmacistul va depune la colegiul teritorial un dosar care va cuprinde următoarele documente:

1. cerere tip, conform Anexei nr.2;
2. copie a diplomei de licenţă;
3. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.;
4. copia actului de identitate sau a paşaportului solicitantului;
5. copii ale documentelor privind specialităţile obţinute.
6. atestarea colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul solicitant, privind existenţa sau nu a suspendării dreptului de exercitare a profesiei de farmacist ori a unei interdicţii temporare sau definitive în acest sens.

Art. 5. – (1) Certificatul Profesional Curent se va emite de către Colegiul Farmaciştilor din România care, pe baza cererii prevăzută în Anexa nr. 3, îl va transmite colegiului teritorial.
(2) Colegiul teritorial, va întocmi un Registru de evidenţă – cu datele de identificare a certificatelor profesionale curente eliberate farmaciştilor din judeţul respectiv – şi le va remite solicitanţilor sub semnătură de primire.


Art.6. – Eliberarea şi utilizarea certificatului profesional curent se va face cu respectarea procedurilor prevăzute în Norma privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaciştilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006.

Art.7. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.P R E Ş E D I N T E L E
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Prof. Univ. Dr. Farm. DUMITRU LUPULIASABucureşti, 16 februarie 2007
Nr. 1
Red. 2 ex.

 
Anexa nr. 1

 

C O L E G I U L F A R M A C I Ş T I L O R  D I N  R O M Â N I A

Str. Viitorului nr. 4, Sector 2 - BUCUREŞTI
Tel./Fax: 021- 210 02 56; Tel: 021 – 210 02 51

 

CERTIFICAT PROFESIONAL CURENT
Seria .......... Nr. ...................

din ..........................
Date personale ale farmacistului:

Nume ........................................................................................................................ iniţiala tatălui……………….

Prenume ....................................................................................................................

Cetăţenie (inclusiv dubla cetăţenie)...........................................................................

CNP:

Sex M []/F [];Data naşterii: (ZZLLAAAA) [...][...][...][…][..][...][…][…]

Certificat de membru al C.F.R. seria ……… nr…………………din data de …………………………………….Calificarea primară în profesie:

Instituţia de învăţământ superior absolvită (denumirea acesteia şi localitatea) ...........................................................................................................................................................................

Data obţinerii calificării (absolvire sau licenţă) - (ZZLLAAAA) […] […] […] […] […] […] […] […]

Diploma, seria […] […] […] […], numărul […] […] […] […] […] […] […] […], denumirea calificării ..................................................................................................................................................................................................


Se completează pentru o a doua calificare relevantă:

Instituţia de învăţământ superior absolvită (denumirea acesteia şi localitatea)

...............................................................................................................................................................................................

Data obţinerii calificării (absolvire sau licenţa) - (ZZLLAAAA) [][][][][][][][]

Diploma, seria […] […] […] […], numărul […] […] […] […] […] […] […];

Denumirea calificării (titlul) .............................................................


Date cu privire la formele de învăţământ postuniversitar absolvite:

• specialitatea/specialităţile (denumire - titlul oficial de calificare al specialităţii, listat pentru România de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului, certificate nr. din data)------------------------------------------------………………………………………………………………………………………………………………………………..

• grad profesional (farmacist, farmacist rezident, farmacist specialist, farmacist primar / data obţinerii)

--------------------------------------------------------------------------------………………………………………………………Adresa locului de muncă – în absenţă, adresa de domiciliu:


--------------------------------------------------------------------------------………………………………………………………

Date privind dreptul de exercitare a profesiei - sancţiuni

-----------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………...

-----------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………..

- adeverinţă eliberată de colegiul judeţean al farmaciştilor………………………………………………………………….


In vederea:

[…] exercitării profesiei în afara graniţelor României;

[…] întocmirii dosarului de înscriere la examen de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant de farmacist.


Valabil până la data .......................................... (trei luni de la data emiterii).


Ştampilă C.F.R.

PREŞEDINTELE
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Prof. Dr. Farm. Dumitru LUPULIASA

 
 MODEL DE CERERE A FARMACISTULUI CĂTRE COLEGIUL TERITORIAL


 


Anexa nr.2
DOMNULE PREŞEDINTE
 
Subsemnatul ………………………………………. cu domiciliul în ………………………………… angajat la ……………………………………….. în calitate de ………………………………………., membru al Colegiului Farmaciştilor din România din anul …………………………, posesor al Certificatului de membru al C.F.R. seria……….. nr…….. din data…………., solicit eliberarea Certificatului Profesional Curent în vederea:

□ exercitării profesiei în afara graniţelor României;

□ întocmirii dosarului de înscriere la examen de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant de farmacist.

Anexez în copie:

1. copie a diplomei de licenţă;
2. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.;
3. copia actului de identitate sau a paşaportului;
4. copii ale documentelor privind specialităţile obţinute.


Data…………………….. SEMNĂTURA

Anexa nr. 3


MODEL DE CERERE A COLEGIULUI TERITORIAL CĂTRE C.F.R.


COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN JUDEŢUL…………………………………………………Către,


COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
BIROUL EXECUTIV

Prin prezenta, vă rugăm a proceda la eliberarea Certificatului Profesional Curent pt. dl./d-na farmacist…………………………………………………………………………………………….

Menţionăm că solicitantul(a) a depus la sediul nostru documentaţia completă, conform prevederilor Deciziei nr. 1/2007 a Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, înregistrată cu nr………………. / data………………..Date personale ale farmacistului:

Nume ........................................................................................................iniţiala tatălui…………

Prenume .........................................................................................................................................

Cetăţenie (inclusiv dubla cetăţenie)...............................................................................................

CNP:

Sex M []/F [];Data naşterii: (ZZLLAAAA) [][][][][][][][]

Certificat de membru al C.F.R. seria ……… nr…………………din data de ………………………………….

Calificarea primară în profesie:

Instituţia de învăţământ superior absolvită (denumire, localitate, data obţinerii) .......................................................................................................................................................................

Data obţinerii calificării (absolvire sau licenţă) - (ZZLLAAAA) [][][][][][][][]

Diploma, seria [][][][], numărul [][][][][][][][], denumirea calificării ............................................................................................................................................................


Se completează pentru o a doua calificare relevantă:

Instituţia de învăţământ superior absolvită (denumirea acesteia, localitatea)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data obţinerii calificării (absolvire sau licenţa) - (ZZLLAAAA) [][][][][][][][]

Diploma, seria [][][][], numărul [][][][][][][][]; Denumirea calificării (titlul) ............................................................................................................................................................


Date cu privire la formele de învăţământ postuniversitar absolvite:

• specialitatea/specialităţile (denumire - titlul oficial de calificare al specialităţii, listat pentru România de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului, certificate nr. din data)-----------------------------------------------------------------------------------……………………..………………………………………………………

• grad profesional (farmacist, farmacist rezident, farmacist specialist, farmacist primar / data obţinerii)

--------------------------------------------------------------------------------……….............………………………………………………………

Adresa locului de muncă – în absenţă, adresa de domiciliu:

--------------------------------------------------------------------------------………………………………………………………

Date privind dreptul de exercitare a profesiei - sancţiuni

-----------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………...

-----------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………..

[..] Solicitantul nu figurează în evidenţele noastre ca fiind decăzut din dreptul de exercitare a profesiei de farmacist;

[..]Solicitantul figurează în evidenţele noastre ca fiind decăzut din dreptul de exercitare a profesiei de farmacist pe o durată de …………………………….., respectiv pe perioada …………………………………………..

În vederea:

[] exercitării profesiei în afara graniţelor României;

[] întocmirii dosarului de înscriere la examen de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant de farmacist.PREŞEDINTE                                   VICEPREŞEDINTE
Ultima actualizare în Miercuri, 23 Septembrie 2009 11:29
NOUTATI